.

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


پروپوزال خسارت تأخير تأديه در فقه امام
 
خسارت تأخیر تأدیه اسکناس در فقه و حقوق با رویکردی به مبانی امام …
matin.ri-khomeini.ac.ir/article_48109.html
Translate this page
این مقاله با مطالعة پژوهشهای قبلی در رابطه با این مسئله و با توجه به اینکه مشکل … خسارت تأخیر تأدیه اسکناس در فقه و حقوق با رویکردی به مبانی امام خمینی(س). مقاله …
[PDF]ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﻳﺮ ﻛﺮﺩ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻬﻲ
www.ensani.ir/storage/…/20110218183618-خسارت%20ديركرد.pdf
Translate this page
by قراملکی – ‎2008
،۲. ﺍﺳﺘﺎﺩ. ﻳﺎﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﺀ. (. ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ …. ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ. « : ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺑﻪ. ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺻِﺮﻑ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺮﺍ. ﻱ. ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭ. ﺣﻜﻢ ﻛﺎﻓ. ﻲ .» ﺍﺳﺖ …. ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨ. ﻲ. ، ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﻪ. ۱،. /. ۶۵۱ .) ﺭﺑﺎ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺻﻮﺭﺕ. ﻫﺎ. ﻱ. ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ ﺣﺮﺍﻡ ﻭ ﺣﺮﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﺳﻼﻡ ﺍﺳﺖ، ﺯﻳﺮﺍ. ﻋﺪﺍﻟﺖ. ﺧﻮﺍﻫ. ﻲ.
[PDF]مشروعیت خسارت تاخیرتادیه
www.ensani.ir/…/20110220508-مشروعيت%20خسارت%20تاخي…
Translate this page
مشروعیت جبران خسارت تأخیر تأدیه یعنی ضرری که بر اثر عدم پرداخت دین در. مهلت مقرر … می شود و خود به خود از بحث اصلی این مقاله یعنی تأدیهٔ دین و خسارت ناشی از تأخیر … قانون آیین دادرسی مدنی میزان خسارت مطالبات و جریمه دیرکرد آن پیش بینی گردید ….. ۱- حضرت امام خمینی (س) (۲۹۱/۲، مسألهٔ ۲۷) در پاسخ به این سؤال که اگر فرضاً.
[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ و ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ در اﯾﺮان – حقوق اسلامی
hoquq.iict.ac.ir/article_22694_8154b86b6b8c079fe3a2489cf99b4…
Translate this page
ﺣﻘﻮﻗ. ﯽ . ﯽ ﻓﻘﻬ. ﺑﺮرﺳ. 11. ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ. ﺟﺮﯾﻤﻪ و ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ در اﯾﺮان. ﺳﯿﺪﻋﺒﺎس ﻣﻮﺳﻮﯾﺎن … در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ از ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و …. ﯾﺎ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﻮﻧﺪ؛ (اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ،.
بررسی فقهی حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران
https://hawzah.net/…/بررسی-فقهی-حقوقی-قوانین-مربوط-به-جریم…
Translate this page
در این مقاله سیر تحولات این بخش از قوانین و آخرین وضعیت قوانین مصوب …. مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه چنان چه حضرت امام مدظله نیز …

 NS